Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestaat uit een delegatie van ouders/verzorgers en personeelsleden van de scholen, het Bestuursbureau en het Expertisecentrum. De GMR is de gesprekspartner voor het college van bestuur voor zaken die betrekking hebben op schooloverstijgend beleid en bestuursbeleid. De GMR heeft instemmings- en adviesrecht op veel beleidsbesluiten.

In het kader van informatierecht ontvangt de GMR van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. In de reglementen voor de MR en de GMR van De Kleine Prins is geregeld hoe de bevoegdheden zijn verdeeld tussen de MR en de GMR en waarop de genoemde rechten van toepassing zijn.

De GMR vergadert acht keer per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen per e-mail via secretaris.gmr@dekleineprins.nl.

- Reglementen (G)MR
- Statuten (G)MR

 

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief