Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR wordt gevormd door een afvaardiging van ouders en personeelsleden. Samen behartigen zij de belangen van ouders, leerlingen en personeel. De MR heeft in veel zaken advies- of instemmingsrecht en overlegt regelmatig met de directie. De MR vergadert één keer per zes weken. 

Contact met de MR kan via e-mail: mr.h@dekleineprins.nl

De huidige leden van de MR zijn: 

Marion Veldhuyzen (PG)
Frank Hartong (PG) (secretaris)


Ronald van Miltenburg (OG) (voorzitter)
Marije de Leur (OG)
Emile Bos (OG)
Alexander Trompert (LG)


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestaat uit een delegatie van ouders/verzorgers en personeelsleden van de scholen, het Bestuursbureau en het Expertisecentrum. De GMR is de gesprekspartner voor het college van bestuur voor zaken die betrekking hebben op schooloverstijgend beleid en bestuursbeleid. De GMR heeft instemmings- en adviesrecht op veel beleidsbesluiten. 

In het kader van informatierecht ontvangt de GMR van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. In de reglementen voor de MR en de GMR van De Trappenberg is geregeld hoe de bevoegdheden zijn verdeeld tussen de MR en de GMR en waarop de genoemde rechten van toepassing zijn. 

De GMR vergadert acht keer per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen per e-mail via secretaris-gmr@dekleineprins.nl.

- Medezeggenschapsreglement (G)MR

Statuten (G)MR

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief