Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Begeleiding en zorg

De leerkracht

De leerkracht heeft een spilfunctie wat betreft de individuele begeleiding van de leerlingen waar hij/zij verantwoordelijk voor is. De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor de ouder(s)/verzorger(s). Dit betreft alle schoolse zaken. De teamleider is eindverantwoordelijk voor de pedagogisch-didactische leerlingenzorg van zijn afdeling.

Commissie van Begeleiding

De Commissie van Begeleiding vergadert volgens rooster. Ze is betrokken bij leerlingenbesprekingen, geeft adviezen, doet nader onderzoek en bepaalt of een leerling nog op zijn/haar plaats is op onze school. Indien nodig worden hierbij groepsleerkrachten, onderwijsassistenten en/of andere paramedici betrokken.

Zorg in onderwijs

Op de scholen van De Kleine Prins krijgen leerlingen goed onderwijs en is er een basisondersteuning aanwezig voor iedere leerling, zodat iedere leerling in staat is om onderwijs te volgen.
De basisondersteuning bestaat uit:

onderwijsondersteuning,
zoals kleinere klassen ten opzichte van regulier onderwijs, aangepast lesmateriaal of ondersteuning tijdens de lessen door de onderwijsassistent;


zorgondersteuning persoonlijke verzorging

zoals hulp bij het eten en drinken, bij verschoonmomenten of hulp bij aan- en uitkleden;

zorgondersteuning begeleiding

zoals extra ondersteuning bij overgangsmomenten tussen twee activiteiten, leren omgaan met een (spraak)computer of bijvoorbeeld leren omgaan met vrije spelmomenten;

zorgondersteuning verpleging

zoals controlemomenten bij diabetes of uitvoeren van voor uw kind specifieke medische handelingen.

Schoolverpleegkundige

Op onze school met een grote diversiteit aan leerlingen staat ook goede zorg centraal. Een belangrijk deel van de zorg is de verpleegkundige zorg: het begeleiden en ondersteunen van leerlingen die medische zorg nodig hebben. Ook het opvangen van leerlingen bij incidenten valt onder deze zorg. De zorg wordt geleverd door de verpleegkundige.

Om deze zorg zo optimaal mogelijk te organiseren vullen ouders jaarlijks een inventarisatie in. Dit formulier kunt u hier downloaden.

Jeugdarts

Wanneer een kind vier jaar wordt draagt het consultatiebureau van GGD Gooi en Vechtstreek of van GGD Flevoland de zorg over aan de jeugdarts van de school. Deze onderzoekt de jonge leerlingen uit de onderbouw tweejaarlijks en de oudere leerlingen één keer in de drie jaar.

De jeugdarts maakt tevens deel uit van de Commissie van Begeleiding van de school.
dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief