Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Afdelingen

vso-av

Binnen de afdeling vso-V hebben we in het schooljaar 2017-2018 het volgende aanbod:
• vmbo-tl (theoretische leerweg)
• havo
• vwo (atheneum)

In het schooljaar 2017-2018 zal een haalbaarheidsonderzoek ons een advies geven voor de (her)inrichting van het aanbod voor leerlingen op het niveau van vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-b/k). We doen dit samen en in afstemming met ons bestuur en samenwerkingspartners.
Leerlingen op dit niveau worden dit schooljaar door ons begeleid naar een passende plek in de regio en bijvoorbeeld naar onze school in Utrecht: Ariane de Ranitz waar het aanbod vmbo-b/k wel geboden wordt.

vmbo-tl -, havo- en vwo-leerlingen volgen onderwijs via IVIO@school. IVIO@school is verantwoordelijk voor de onderwijsinhoudelijke aspecten en heeft eerste graad bevoegde leraren in dienst die de leerlingen op afstand individueel begeleiden. IVIO@school gaat uit van de wettelijk vastgestelde kerndoelen. Zo kunnen de leerlingen van de niveaus vmbo-tl, havo en vwo via certificaten van het staatsexamen een volledig diploma behalen.
Daarnaast zijn er leerkrachten op school aanwezig die een coachende rol hebben en de leerlingen begeleiden bij de planning, organisatie, leren leren, leren samenwerken, motiveren en ondersteunen. Daarnaast worden er op vaste momenten instructies gegeven en kunnen leerlingen met gerichte vragen terecht bij collega’s met kennis van zaken op een vakgebied.

vso-da

Op de afdeling vso dagbesteding en arbeid volgt de leerling vijf dagdelen per week les in de eigen stamgroep. De indeling van de groepen gebeurt op grond van het niveau van sociaal-emotioneel functioneren en cognitief functioneren. Centraal staat het sociaal aanspreekniveau.
Een leerling zit doorgaans niet voor alle vakgebieden/domeinen op hetzelfde niveau. Het is dus mogelijk dat een leerling voor meerdere vakgebieden/domeinen in verschillende arrangementen zit. Maar uiteindelijk gaat een leerling maar naar één bepaalde uitstroombestemming. Dit staat vermeld in het OPP.

vso emb


Op Mytylschool De Trappenberg is een afdeling waar ernstig meervoudig beperkte leerlingen (emb) onderwijs ontvangen. Dit betreft leerlingen van 4 tot 20 jaar. De leerlingen van 12 jaar en ouder zijn organisatorisch ondergebracht in de afdeling vso.
De emb-afdeling is bedoeld voor leerlingen die een ernstige verstandelijke beperking hebben, met een ontwikkelingsleeftijd van jonger dan 36 maanden, en/of leerlingen die een ernstige motorische beperking hebben, dusdanig dat zij de zorg, sfeer en onderwijs van een kleine klas nodig hebben.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids.
dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief