Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groepsindeling

Bij de indeling in groepen spelen, naast de leeftijd van de leerling, ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerontwikkeling een belangrijke rol. De groepen stellen we  zo homogeen mogelijk samen, om zoveel mogelijk klassikale instructie te kunnen geven. Als gevolg hiervan kunnen er groepen zijn waarin kinderen uit verschillende leerjaren bij elkaar zitten (bijvoorbeeld twee groepen met leerlingen uit groep 6, 7 en 8), omdat hun didactische niveau overeenkomt.  Om verwarring te voorkomen hebben de groep op onze school allemaal een naam van een boom of struik uit de omgeving.

 

Doelstelling van de onderbouw

Het onderwijs in de onderbouw richt zich op het stimuleren van de ontwikkeling van de jonge leerling. In deze groepen worden leerlingen vooral aangemoedigd en gestimuleerd om zich in een positieve en veilige omgeving te kunnen ontwikkelen. 
Al spelend leren ze een aantal vaardigheden, die zij nodig hebben om goed voorbereid te zijn op onder andere het lees- en rekenonderwijs, de wereldoriëntatie, de creatieve vakken en het schrijfonderwijs. Erg belangrijk is in deze fase de taalontwikkeling en de ontwikkeling van de motoriek. Taal vormt de basis van het leesonderwijs, maar ook voor de ontwikkeling van het rekenen is de taalontwikkeling van grote betekenis.

Omdat veel leerlingen in de kleutergroep binnenkomen met een ontwikkelingsachterstand passen we  het onderwijs hier zo veel mogelijk op aan.
De lesstof bieden wij  in kleinere stappen en met meer herhaling aan, dan in het regulier onderwijs. Ook is veel aandacht voor het aanleren van fijn motorische vaardigheden en dagelijkse handelingen zoals jas aan-en uittrekken, die nodig zijn om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren op school. 

Groep 3 

De leerlingen gaan verder met het aangeboden programma vanuit de kleutergroep. We volgen hierbij zoveel mogelijk het programma van het regulier basisonderwijs. Afhankelijk van het niveau van de leerling komt de basisstof van alle vakgebieden aan de orde. 
De kinderen starten met leren lezen, schrijven en rekenen. Taal, lezen en rekenen worden klassikaal, individueel en/of in niveaugroepen aangeboden. Ook bij de overige vakken is er aandacht voor de specifieke verschillen tussen iedere leerling. Wereldoriëntatie heeft ook een plek in het rooster. Dikwijls wordt gewerkt met thema’s. Daarbij houden we rekening met de verschillende niveaus.  


Middenbouw

In de middenbouw worden alle vaardigheden die in de onderbouw aan de orde komen verder uitgediept en ontwikkeld, zoals o.a. het verder ontwikkelen van taal- en rekenvaardigheden,  de sociale redzaamheid, l

eren omgaan met ziekte en beperkingen en het leren omgaan van de wereld om je heen.


Bovenbouw

De bovenbouw staat o.a. in het teken van de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Leerlingen leren wennen aan huiswerk en aan nog beter zelfstandig werken.
In het schooljaar dat de leerling schoolverlater is, krijgen de ouders op de eerste ouderavond informatie over de schoolverlatersprocedure. Of een leerling schoolverlater is,  bespreken we in het voorlaatste schooljaar.

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief