Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws van de MR

Op 19 november was onze tweede vergadering van dit schooljaar. De (voorlopige) onderwerpen die wij behandelen staan inmiddels op de website van De Schans. 
Wij vergaderen altijd een gedeelte met schoolleider  Klaaske de Ruiter. Bij deze vergadering was Harry Rops als sectordirecteur PO ook een gedeelte aanwezig. 
We spraken over de invoering van de nieuwe sectorstructuur met meer ruimte voor samenwerking tussen de scholen van De Kleine Prins. 
Wij merken als ouders heel weinig van de nieuwe structuur, dit is een goed teken! Voor het team is wel merkbaar dat de lijnen korter zijn.  
Naast de geplande onderwerpen hadden we het ook over het nieuwe (concept) protocol ‘Uitstapjes’. Dit protocol gaat in op de werkwijze en afspraken bij diverse schooluitjes, waaronder het jaarlijkse schoolreisje. Als het protocol definitief is, zal het met de ouders gedeeld worden. 
We willen nogmaals onder de aandacht brengen dat de MR versterking zoekt! Op dit moment hebben we geen afvaardiging voor ouders in de GMR. Mocht u willen bijdragen aan de MR of GMR, neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind of een van de MR leden!  
Onze volgende vergadering is op 15 januari 2019. We zullen het dan o.a. hebben over de vertrouwenspersoon en klachtenregeling, arbozaken en ziekteverzuim. Wilt u een vergadering bijwonen, geef dit dan door via mr.deschans@dekleineprins.nl of aan de leerkracht van uw kind. 

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief