Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Afdelingen

vso-vo (vmbo tl, havo, vwo)

De afdeling vo van College De Trappenberg is zeer goed in staat – beter dan reguliere scholen – om thuiszitters een gepersonaliseerd arrangement te bieden waarmee de leerlingen de eerste stappen weer terug naar het onderwijs kunnen maken. Wij hebben de mogelijkheid om een leerling op ieder gewenst moment te laten instromen op onze afdeling, indien nodig met een gepersonaliseerd onderwijsaanbod. Dit aanbod is flexibel in uren en dagen. Ook het vakkenpakket kunnen we waar mogelijk aanpassen aan de mentale en fysieke capaciteiten van de leerling. Wij zijn in gesprek met leerplicht en inspecteur om in de eerste periode niet alleen didactische ontwikkeling op te nemen in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), maar juist ook de sociaal-emotionele uitdagingen die een leerling nodig heeft om überhaupt de terugkeer in het onderwijs mogelijk te maken. Voor leerlingen die langdurig thuis zitten werken wij samen met verschillende scholen in de regio. In goed overleg met de samenwerkingsverbanden en leerplichtambtenaar hebben wij verschillende arrangementen samengesteld die maatwerk bieden voor deze leerlingen. Hierin werken wij samen met De Kleine Prins Expertisecentrum.

Via deze link kunt u de folder met informatie over College De Trappenberg (VSO) lezen.

We hebben deze folder gemaakt omdat we nog te vaak horen dat leerlingen thuis komen te zitten en de weg naar onze school dan niet weten te vinden. U komt in de dagelijkse praktijk veel van deze leerlingen tegen. Leerlingen die wellicht op hun plek zijn bij ons op College De Trappenberg afdeling VO. 


Richtlijnen voor plaatsing

Profiel 6 en 7 LECSO-doelgroepenmodel
Leerlingen die door verschillende psychische of fysieke oorzaken uitvallen in het regulier onderwijs. Hierbij kunt u denken aan: chronische vermoeidheid, chronische ziekten, autisme, SOLK, cerebrale parese, spierziekte, ziekte van Lyme, leerlingen met angst- en stemmingsstoornissen.

vso-da

De afdeling Dagbesteding en (Beschutte) Arbeid biedt een onderwijsprogramma dat geschikt is voor leerlingen die functioneren op (zeer) moeilijk lerend niveau. De leerlingen werken met methoden die op een praktische manier met de leerstof omgaan. Naast de AVO-vakken zijn er Praktijkvakken opgenomen in het rooster. Vanaf leerjaar 3 wordt er ook (intern) stage gelopen. We werken toe naar de kerndoelen voor vso-uitstroom Dagbesteding en (Beschutte) Arbeid volgens het LECSO-doelgroepenmodel.

De leerlingen hebben de uitstroombestemming Dagbesteding of (Beschutte) Arbeid. We volgen de ontwikkelingen rondom de participatiewetgeving nauwlettend en informatie hierover wordt verstrekt aan ouders tijdens informatieavonden en in de Nieuwsbrief.
De leerlingen stromen uit naar een werkplek binnen de Dagbesteding of naar een werkplek binnen de (Beschutte) Arbeid.

Er wordt gewerkt met samengestelde klassen, d.w.z. dat in één klas twee of meer leerjaren bij elkaar zitten al naar gelang het aantal leerlingen per leerjaar. Een leerling zit doorgaans niet voor alle vakgebieden/domeinen op hetzelfde niveau. Het is dus mogelijk dat een leerling voor meerdere vakgebieden/domeinen verschillende leerroutes volgt. Uiteindelijk gaat een leerling echter maar naar één bepaalde uitstroombestemming. Dit staat vermeld in het OPP.

Voor een indruk van de afdeling VSO da kunt u onderstaand filmpje bekijken.

vso emb


Op College De Trappenberg is een afdeling waar ernstig meervoudig beperkte leerlingen (emb) onderwijs ontvangen. Dit betreft leerlingen van 4 tot 20 jaar. De leerlingen van 12 jaar en ouder zijn organisatorisch ondergebracht in de afdeling vso.
De emb-afdeling is bedoeld voor leerlingen die een ernstige verstandelijke beperking hebben, met een ontwikkelingsleeftijd van jonger dan 36 maanden, en/of leerlingen die een ernstige motorische beperking hebben, dusdanig dat zij de zorg, sfeer en onderwijs van een kleine klas nodig hebben.


dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief