Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad (MR)

Vergaderdata schooljaar 2022-2023:
7 september

12 oktober
14 december

8 februari

15 maart

17 mei
28 juni

De MR op het VSO van onze school bestaat uit vier leden, twee vertegenwoordigers van ouders van leerlingen (de oudergeleding) en twee vertegenwoordigers vanuit het personeel (de personeelsgeleding).

Personeelsgeleding (pg):

§  Simone Veldhuizen (secretaris)

§  Reinoud van Meerwijk

Oudergeleding (og):

§  Koen Finkensieper

§      Ed Soesbergen

De schoolleider, Greet de Jong wordt als gesprekspartner uitgenodigd om het beleid mondeling toe te lichten.

Wat is de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk verplicht orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Ouders en personeel kunnen via de Medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. De (gekozen) MR-leden hebben een zittingstermijn van vier jaar. Daarna zijn zij aftredend, maar kunnen zich herkiesbaar stellen. 

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

Als MR-lid heb je een kijkje in de keuken van de school. De MR denkt mee, adviseert en beslist over zaken als: Huisvesting, Personeelsbeleid, Financiën, Onderwijskundig beleid, maar kan ook zelf voorstellen voor nieuwe activiteiten of ontwikkelingen aanbrengen. De MR vergadert 6 tot 8 per jaar van 19.00 - 21.00 uur.

Naast de MR is er ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR. Deze bestaat uit een gelijk verdeelde delegatie van personeelsleden en ouders van de Medezeggenschapsraden van de scholen, die onder de verantwoordelijkheid vallen van De Kleine Prins. De GMR lid van onze school is Willem Bottinga (pg).

 

Toegankelijkheid MR-vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en toegankelijk voor ouders/verzorgers en personeelsleden van het VSO. Indien u een vergadering wilt bijwonen, willen wij u verzoeken uw vooraf aan te melden bij de secretaris omdat in een enkel geval wordt geschoven met de oorspronkelijk vastgestelde vergaderdata/tijdstippen.

Er kan een uitzondering worden gemaakt voor het bijwonen van (een deel van) een vergadering, waarin privacygevoelige of persoons gerelateerde zaken aan de orde komen. Dit wordt ter plaatse door de voorzitter (eventueel in overleg met de aanwezige MR-leden) bepaald. Om de toegankelijkheid van de MR-vergaderingen zoveel mogelijk te waarborgen, worden de vergaderingen in principe altijd op school gehouden, in de avonduren.  

De MR treedt op als vertegenwoordiger van medewerkers en ouders van de school. Contact tussen de MR en ouders of medewerkers is daarvoor van groot belang. Mocht u twijfelen of uw vraag, probleem of kwestie aandacht verdient in de MR, neem dan vooral contact met ons op. De MR is bereikbaar via het mailadres: mr.vo.u@dekleineprins.nl.


Jaarverslag MR schooljaar 2021-2022.pdf
 


 

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief