Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Begeleiding en zorg

De mentor

De mentor heeft een spilfunctie wat betreft de individuele begeleiding van de leerlingen waar hij/zij verantwoordelijk voor is. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. Dit betreft alle schoolse zaken. De teamleider is eindverantwoordelijk voor de pedagogisch-didactische leerlingenzorg van zijn/haar afdeling.

Interne begeleidingscommissie (IBC)

Indien zich complexe tussentijdse problemen voordoen zal de Interne Begeleidingscommissie (IBC) ingeschakeld worden. De IBC is een commissie die door bundeling van kennis leerlingen ondersteunt die extra zorg nodig hebben op het gebied van maatschappelijke, fysieke, pedagogisch-didactische of gedragsproblematiek. Binnen de IBC vindt afstemming plaats wie welke actie onderneemt. De IBC bestaat uit de volgende disciplines: schoolarts, teamleider, maatschappelijk werker, orthopedagoog en de mentor van de leerling.
 

Zorg

In het mytylonderwijs zijn klassenassistenten werkzaam. Zij zijn verantwoordelijk voor de persoonlijke en eventuele medische zorg, ondersteuning bij het onderwijs en begeleiden van leerlingen in de stages binnen de mytylschool.

Met betrekking tot de persoonlijke en medische verzorging wordt er al vanaf de brugjaren gewerkt aan de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de leerling en werken we toe naar het nemen van de eigen regie van de leerling. In samenwerking met ergo- en fysiotherapeuten wordt met de leerling gezocht naar het uitbreiden van de mogelijkheden, trainen van ADL activiteiten en worden de (on)mogelijkheden vastgesteld. 


Schoolarts

De schoolarts verzamelt als lid van de Commissie van Begeleiding relevante sociaal- medische informatie en geeft aan wat hiervan de consequenties zijn voor het schoolbezoek. Ook worden de medische verklaringen verzorgd, die nodig zijn voor leerplichtontheffing, toelaatbaarbeidsverklaringen, vervoersklaringen,  eindexamens e.d. Sociaal-medische onderzoeken vinden periodiek plaats of op indicatie en in overleg met de revalidatiearts. De schoolarts ziet er op toe, dat de zorg geboden door de klassenassistenten op verantwoorde wijze uitgevoerd wordt; de schoolarts is eindverantwoordelijke voor de handelingen, die onder de wet BIG vallen. 

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief