Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad

De MR wordt gevormd door een afvaardiging van (vier) ouders en (vier) personeelsleden. Zo zijn ouders en personeel gezamenlijk betrokken bij het beleid van de school. Uitgangspunt van de besluitvorming van de MR is het algemeen belang van de school te dienen. De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is de wettelijke basis.

De MR heeft de volgende rechten:
- Informatierecht: het schoolbestuur/schoolleiding moet de mr tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren. 
- Adviesrecht: het schoolbestuur/schoolleiding moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de mr. 
- Instemmingsrecht: voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de mr nodig. 
- Gevraagd en ongevraagd advies: de mr kan conform bepalingen in het reglement gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het schoolbestuur. 
 
 

De MR bespreekt de aangelegenheden die direct de school aangaan. Bij elk overleg is de directie aanwezig. De MR vergadert één keer per 6 weken. 

mailadres mr: mr.po.u@dekleineprins.nl

Missie en Visie MR 

Missie:

Als MR zijn we geïnteresseerd in wat er speelt in en rondom de school en informeren ons actief over ontwikkelingen binnen de school. We zijn onafhankelijk en voorzien het bevoegd gezag ongevraagd en gevraagd van advies over de beleidsplannen en strategische beslissingen op gebied van onderwijskwaliteit, het personeelsbeleid en de financiën. Hierbij hechten wij aan open en eerlijke communicatie, werken we vanuit vertrouwen en staat het gemeenschappelijk belang van leerlingen, ouders en personeel voorop.

 

Visie:

Onze visie is een transparante en betrokken MR te zijn die vanuit gelijkwaardigheid en met oog voor verschillen op een positief kritische en proactieve wijze de onderwijskwaliteit, het veilige leer- en werkklimaat op school wil bewaken en stimuleren voor alle betrokkenen.


Klik hier voor het jaarverslag mr 2021-2022.

 

Vergaderdata 2023-2024: 
12 september 2023
24 oktober 2023
28 november 2023
16 januari 2024
5 maart 2024
23 april 2024
4 juni 2024
25 juni 2024

De vergaderingen starten om 19.15 uur op Ariane de Ranitz en zijn openbaar. U bent van harte welkom.

 

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief