Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad

De MR wordt gevormd door een afvaardiging van (vier) ouders en (vier) personeelsleden. Zo zijn ouders en personeel gezamenlijk betrokken bij het beleid van de school. Uitgangspunt van de besluitvorming van de MR is het algemeen belang van de school te dienen. De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is de wettelijke basis.

De MR heeft de volgende rechten:
- Informatierecht: het schoolbestuur/schoolleiding moet de mr tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren. 
- Adviesrecht: het schoolbestuur/schoolleiding moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de mr. 
- Instemmingsrecht: voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de mr nodig. 
- Gevraagd en ongevraagd advies: de mr kan conform bepalingen in het reglement gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het schoolbestuur. 
 
 

De MR bespreekt de aangelegenheden die direct de school aangaan. Bij elk overleg is de directie aanwezig. De MR vergadert één keer per 6 weken. 

mailadres mr: mr.po.u@dekleineprins.nl

Klik hier voor het jaarverslag mr 2021-2022.

 

Vergaderdata 2022-2023: 
18 oktober 2022
8 november 2022
13 december 2022
24 januari 2023
7 maart 2023
18 april 2023
30 mei 2023
20 juni 2023

De vergaderingen starten om 19.15 uur op Ariane de Ranitz en zijn openbaar. U bent van harte welkom.

 

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief