Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Praktische informatie

De toelatingsprocedure voor nieuwe leerlingen

Indien er de intentie bestaat om uw zoon of dochter de overstap te willen laten maken naar het vso “Ariane de Ranitz ” maakt u via het secretariaat vso een afspraak voor een oriëntatie. Om u te kunnen koppelen aan de teamleider van de juiste afdeling worden u een aantal vragen gesteld. Bij het oriëntatiebezoek zijn teamleider, ouders/verzorgers en leerling aanwezig. Het bezoek duurt ongeveer een uur. Klik hier om verder te lezen.


Onderstaande informatie is uitgebreid terug te vinden in onze Schoolgids

 

Schooltijden

De school is voor de leerlingen geopend vanaf  08.30 uur.
De leerlingen dienen ‘s morgens om 08.40 uur aanwezig te zijn. 
De lessen zijn op maandag, dinsdag , donderdag en vrijdag:  ‘s morgens van 08.45 tot 15.15 uur. Op woensdag tot 12.45 uur. 

Pauzes

Van 10.15 tot 10.45 uur is de ochtendpauze. De leerlingen hebben gelegenheid om iets te nuttigen. Van 12.15 tot 13.00 uur is de middagpauze (afd. VO tot 12.45 uur. Op woensdag is er pauze van 11.00 tot 11.15 uur.


Ziekmelden 

AIs de leerling ziek of om andere redenen afwezig is, dient dit telefonisch door de ouder(s)/verzorger(s) vóór 08.30 uur doorgegeven te worden aan het secretariaat van de school (tel: 030 - 2567446) met vermelding van de reden en de te verwachten duur van de afwezigheid. 

Wanneer de school géén melding krijgt, zal dit geregistreerd worden als ongeoorloofd verzuim. 

Ook bezoek aan tandarts of (huis)arts dient van tevoren door ouder(s)/verzorger(s) gemeld te worden.


Ziekmelden bij stage 

Wanneer de leerling ziek is op een dag dat hij/zij stage loopt buiten de school, dan dienen ouder(s)/verzorger(s) dit tevens voor 08.30 uur telefonisch door te geven aan het stageadres)en de school.
Het telefoonnummer van het stageadres vindt u in het stagecontract.


Bijzonder verlof aanvragen 

Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk extra vrij te krijgen van school. Het verzoek voor extra verlof dient minimaal twee weken van te voren schriftelijk te worden ingediend bij de directie van Ariane de Ranitz. Hiervoor is een formulier verkrijgbaar bij de administratie van de school. De directie geeft slechts toestemming voor extra verlof als hier een wettelijke grond voor is. 
Via onderstaande link kunt u het fomulier downloaden:

Aanvraagformulier Bijzonder Verlof leerling VSO

Vakantie en studie/compensatiedagen 

Schooljaar 2018-2019

 


 


dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief