Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad (MR)

Vergaderdata Schooljaar 2018-2019:

28 mei 2018

De MR beschikt over een eigen e-mailadres: mr.adrvso@dekleineprins.nl.De MR op het vso van onze school bestaat uit zes leden, drie vertegenwoordigers van ouders van leerlingen (de oudergeleding) en drie vertegenwoordigers vanuit het personeels (de personeelsgeleding). 

Personeelsgeleding:

  • Simone Veldhuizen (secretaris)
  • Willemien Hofstra
  • Vacant

Oudergeleding:

  • Philine Spruijt
  • Matthijs Schulenklopper
  • Mirthe Polanen (voorzitter)

De directeur, wordt als gesprekspartner uitgenodigd om beleid mondeling toe te lichten.

Wat is de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk verplicht orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Ouders en personeel kunnen via de Medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. De (gekozen) MR-leden hebben een zittingstermijn van vier jaar. Daarna zijn zij aftredend, maar kunnen zich herkiesbaar stellen. 

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

Als MR-lid heb je een kijkje in de keuken van de school. De MR denkt mee, adviseert en beslist over zaken als: Huisvesting, Personeelsbeleid, Financiën, Onderwijskundig beleid, maar kan ook zelf voorstellen voor nieuwe activiteiten of ontwikkelingen aanbrengen. De MR vergadert 6 tot 8 per jaar van 19.30 - 22.00 uur. Naast de MR is er ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR. Deze bestaat uit een gelijk verdeelde delegatie van personeelsleden en ouders van de Medezeggenschapsraden van de scholen, die onder de verantwoordelijkheid vallen van De Kleine Prins.  Onze GMR-leden zijn: Willem Bottinga (pg) en Matthijs Schulenklopper (og). 

Toegankelijkheid MR-vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en toegankelijk voor ouders/verzorgers en personeelsleden van het vso. Indien u een vergadering wilt bijwonen is het raadzaam vooraf contact op te nemen met de secretaris omdat in een enkel geval wordt geschoven met de oorspronkelijk vastgestelde vergaderdata/tijdstippen.In een enkel geval kan een uitzondering worden gemaakt voor een deel van een vergadering, waarin privacygevoelige of persoonsgerelateerde zaken aan de orde komen. Dit wordt ter plaatse door de voorzitter (eventueel in overleg met de aanwezige MR-leden) bepaald. Om de toegankelijkheid van de MR-vergaderingen zoveel mogelijk te waarborgen, worden de vergaderingen in principe altijd op school gehouden, in de avonduren. Na elke vergadering wordt er een kort verslag op deze site geplaatst.De MR wil treedt op als vertegenwoordiger van medewerkers en ouders van de school. Contact tussen de MR en u is daarvoor van groot belang. Mocht u twijfelen of uw vraag, probleem of kwestie aandacht verdient in de MR, neem dan vooral contact met ons op.De MR is bereikbaar via het mailadres: mr.adrvso@dekleineprins.nl.


Jaarverslag MR 2017-2018

Notulen MR.pdf

MR Kort in NB.pdf

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief