Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Begeleiding en zorg

Leerlingen die onderwijs op Mytylschool Ariane de Ranitz volgen hebben meestal speciale zorg en begeleiding nodig. De dagelijkse verzorging is in handen van de klassenassistent.

Dagelijkse Zorg

De klassenassistenten van Mytylschool Ariane de Ranitz leveren de dagelijkse zorg en ondersteuning die de leerlingen nodig hebben. Daar die zorg steeds verandert en het overleg met en de informatie van ouders, verzorgers heel belangrijk voor hen is, zijn er een aantal formulieren ontwikkeld, zodat de zorg op een goede manier met de ouders kan worden afgestemd.
   

Schoolarts

De schoolarts (Caroline de Vries) verzamelt als lid van de Commissie van Begeleiding relevante sociaal- medische informatie en geeft aan wat hiervan de consequenties zijn voor het schoolbezoek. Ook worden de medische verklaringen verzorgd, die nodig zijn voor toelaatbaarbeidsverklaringen, vervoersklaringen, eindexamens e.d. Sociaal-medische onderzoeken vinden periodiek plaats of op indicatie en in overleg met de revalidatiearts. De schoolarts ziet er op toe, dat de zorg geboden door de klassenassistenten op verantwoorde wijze uitgevoerd wordt; de schoolarts is eindverantwoordelijke voor de handelingen, die onder de wet BIG vallen. 

De Commissie van Begeleiding

Het gedachtegoed ‘één Kind, één Plan (EKEP)’ vormt ons uitgangspunt. OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) wordt vanuit dat uitgangspunt opgesteld. Het Ouders, Onderwijs en revalidatie komen samen tot één plan voor de leerling. Dit uitgangspunt is ingegeven om de hulpvraag van kind en ouders te plaatsen in het licht van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en de noodzaak om te komen tot een zo groot mogelijke zelfstandigheid. In de praktijk betekent dit dat we de begeleiding / behandeling van kinderen op het gebied van onderwijs en revalidatie zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Voor ouders betekent dit dat onderwijs en revalidatie vanaf het begin nauw met elkaar verbonden zijn. Hierbij neemt, zoals in het uitgangspunt naar voren komt, de hulpvraag van het kind een centrale plaats in. Een evenwichtig samenspel tussen het onderwijspersoneel, het revalidatiepersoneel en de ouder is voor de kinderen van de Mytylschool Ariane de Ranitz so essentieel.

Commissies voor de Begeleiding (CvB) hebben de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik kan maken van de leerstof op school en zich daardoor maximaal kan ontwikkelen. De CvB is dus verantwoordelijk voor aansturing van alle zaken ten aanzien van de inhoud, volgen en bijstellen van het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP)

De Commissie van Begeleiding vergadert ongeveer wekelijk. (zie hoofdstuk 3.4.3 van de Schoolgids)
dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief