Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad

De MR wordt gevormd door een afvaardiging van (vier) ouders en (vier) personeelsleden. Zo zijn ouders en personeel gezamenlijk betrokken bij het beleid van de school. Uitgangspunt van de besluitvorming van de MR is het algemeen belang van de school te dienen. De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is de wettelijke basis.

De MR heeft de volgende rechten:
- Informatierecht: het schoolbestuur/schoolleiding moet de mr tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren. 
- Adviesrecht: het schoolbestuur/schoolleiding moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de mr. 
- Instemmingsrecht: voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de mr nodig. 
- Gevraagd en ongevraagd advies: de mr kan conform bepalingen in het reglement gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het schoolbestuur. 
 
 

De MR bespreekt de aangelegenheden die direct de school aangaan. Bij elk overleg is de directie aanwezig. De MR vergadert één keer per 6 weken. 

mailadres mr: mr.po.u@dekleineprins.nl

Klik hier voor het jaarverslag mr 2020-2021.

 

Vergaderdata 2021-2022: 
21 september 2021
2 november 2021
14 december 2021
25 januari 2022
8 maart 2022
19 april 2022
24 mei 2022
28 juni 2022

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief