Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad


De MR van De Kleine Prins Utrecht denkt mee en adviseert over zaken zoals:

- personeelsbeleid; o.a. formatie (aantal leerkrachten,                           
  
klasassistenten enz.)

- huisvesting; locatie, onderhoud, inrichting en veiligheid

- financiën; inkomsten, uitgaven, begroting en kostenraming

- onderwijskundig beleid

- communicatie met derden

De MR heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van haar taak nodig is.
De taken en bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd in de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen). De vorm en inhoud van de MR wordt bepaald door enerzijds deze wet en anderzijds de behoefte van de school. In die zin is iedere MR uniek te noemen
. (zie hoofdstuk 3.5.6 en 3.5.7 van de Schoolgids)

 

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief