GMR

 

De GMR bestaat uit een gelijk verdeelde delegatie van personeelsleden en ouders van de Medezeggenschapsraden (MR) van de scholen die onder de verantwoordelijkheid vallen van De Kleine Prins. De GMR functioneert op het niveau van de stichting. Zij is de gesprekspartner voor het college van bestuur voor zaken die betrekking hebben op schooloverstijgend- en bestuursbeleid. De MR op school is de gesprekspartner van de schooldirectie/teamleider voor schoolspecifieke zaken. Afhankelijk van het onderwerp hebben de medezeggenschapsorganen  instemming- of adviesrecht.

Ook is er een aantal aangelegenheden waarvoor informatierecht geldt. In de reglementen voor de MR en de GMR van de stichting is geregeld hoe de bevoegdheden zijn verdeeld tussen de MR en de GMR en waar de genoemde rechten van toepassing op zijn.

De GMR vergadert één keer in de zes weken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen per e-mail via: GMR@dekleineprins.nl of via het secretariaat van De Kleine Prins: bestuur@dekleineprins.nl.