Deeltijdarrangementen

Van speciaal naar regulier onderwijs

Voor sommige leerlingen binnen het speciaal onderwijs is het mogelijk om na verloop van tijd terug te keren of de overstap te maken naar het regulier onderwijs. Binnen de scholen voor speciaal onderwijs van De Kleine Prins houdt men hier nauwlettend zicht op en zullen de mogelijkheden hiervan worden aangegeven. Ook ouders en leerlingen kunnen in overleg met de school aangeven een overstap te willen maken naar het regulier onderwijs van hun keuze.

 Het regulier onderwijs komt in zicht als een leerling op cognitief niveau en qua sociaal-emotionele ontwikkeling binnen het regulier onderwijs past. Hiernaast is de verzorging  en/of therapiebehoefte van deze leerling minimaal.

Om de overstap naar het regulier onderwijs gelijkmatig te laten verlopen, en de leerling te laten wennen aan de nieuwe situatie, of om te bepalen of regulier onderwijs werkelijk de juiste plek is, is het mogelijk om een deeltijdarrangement in te zetten. Dit houdt in dat de leerling een gedeelte van de week onderwijs volgt binnen het regulier onderwijs en een gedeelte binnen het speciaal onderwijs.

Het doel van een deeltijdarrangement is:

Een goede en definitieve overgang van de leerling naar regulier onderwijs.

Duur van een deeltijdarrangement

De maximale duur van een deeltijdarrangement is één jaar. Na een jaar, of zo mogelijk eerder, wordt de volledige overstap naar regulier onderwijs gerealiseerd. Wanneer dit

niet mogelijk is, zal de leerling volledig binnen het speciaal onderwijs blijven.Bij een overgang naar regulier onderwijs (al dan niet in deeltijd) zijn altijd de leerling,

ouders, de huidige school en de beoogde school betrokken. Daarnaast zal een expert van De Kleine Prins Expertisecentrum worden ingeschakeld. Deze expert zal het gehele

traject van het deeltijdarrangement en de overgang naar regulier onderwijs coördineren. 

Stappenplan deeltijdarrangement

1. School en/of ouders hebben een gesprek over een mogelijke overstap naar regulier onderwijs.

2. Oriëntatie op een reguliere school (evt. met een expert van De Kleine Prins).

3. Inschakelen expert De Kleine Prins voor coördinatie van het traject. De expert

stelt een plan van aanpak op.

4. Overleg tussen ouders (en leerling), huidige school, ontvangende school en expert De Kleine Prins. Afspraken worden vastgelegd in een werkplan en de extra

ondersteuning aan de ontvangende school in een uitvoeringsovereenkomst.

5. Na een afgesproken periode wordt het werkplan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

6. Definitieve overstap naar regulier onderwijs.

 

NB. Het is niet altijd noodzakelijk om een deeltijdarrangement in te zetten. Wanneer het voor een leerling mogelijk is de overstap naar het regulier in één keer te maken, zullen we dit vanuit De Kleine Prins in gang zetten. Een expert van De Kleine Prins zal dit proces begeleiden en het stappenplan volgen.